Wyszukiwarka

Laboratorium

PBDiM Sp. z o.o. ma przyjemność poinformować, iż Centralne Laboratorium Drogowe(CLD) w Stanisławowie w dniu 17 sierpnia 2005 r. uzyskało Certyfikat Akredytacji Nr AB 638.

Certyfikat został przyznany przez Polskie Centrum Akredytacji i stanowi potwierdzenie wdrożenia i przestrzegania systemu jakości zgodnego z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2001 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”.
Centralne Laboratorium Drogowe zostało akredytowanym wykonawcą usług w zakresie badania mieszanki mineralno-asfaltowej (MMA) pod względem:

- zawartości asfaltu i składu ziarnowego,
- gęstości objętościowej zagęszczonej próbki asfaltowej,
- gęstości mieszanki mineralno-asfaltowej,
- stabilności i odkształcania metodą Marshalla,
- wolnej przestrzeni, oraz
- wskaźnika zagęszczenia warstwy nawierzchni.

Otrzymany certyfikat potwierdza, że Laboratorium wykonuje badania w sposób rzetelny, wiarygodny oraz obiektywny. CLD jest kompetentne do wykonywania badań mas bitumicznych na potrzeby własne oraz świadczenia usług na zewnątrz, gdyż posiada nowoczesny specjalistyczny sprzęt a także wykwalifikowany i doświadczony personel. Ponadto badania wykonywane w Laboratorium przeprowadzane są zgodnie z Normami Europejskimi.
1) Certyfikat Akredytacji NR 638

Wykaz badań laboratoryjnych wykonywanych przez CLD:

 1. Wykonanie zarobu próbnego MMA
 2. Ekstrakcja (oznaczenie zawartości asfaltu)
 3. Analiza sitowa
 4. Gęstość objętościowa MMA
 5. Gęstość objętościowa zagęszczonej próbki
 6. Przygotowanie próbek Marshalla
 7. Stabilność i odkształcenie wg Marshalla
 8. Wskaźnik zagęszczenia warstwy
 9. Zawartość wolnej przestrzeni
 10. Wypełnienie wolnej przestrzeni
 11. Grubość warstwy
 12. Równość podłużna planografem
 13. Opróbowanie warstwy nawierzchni:
 14. ø 100 mm
 15. ø 150 mm
 16. ø 200 mm
 17. Zawartość ziarn nieforemnych
 18. Wilgotność
 19. Wskaźnik piaskowy
 20. Zawartość zanieczyszczeń organicznych
 21. Zawartość zanieczyszczeń obcych
 22. Nasiąkliwość
 23. Wskaźnik wodoprzepu-szczalności
 24. Nośność aparatem VSS
 25. pH
 26. Wskaźnik różnoziarnistości
 27. Wykonanie zarobu próbnego na beton
 28. Gęstość objętościowa kruszywa
 29. Konsystencja betonu
 30. Wytrzymałość próbek betonowych na zgniatanie z pielęgnacją
 31. Wskaźnik zagęszczenia cylindrem wciskowym
 32. Wskaźnik zagęszczenia piaskiem kalibrowanym
 33. Wskaźnik zagęszczenia objętościomierzem wodnym
 34. Nośność płytą dynamiczną
 35. Wskaźnik zagęszczenia sondą
 36. Badanie Proctora
 37. Przygotowanie próbek betonowych
 38. Badania z podbudowy z MCE
 39. Oznaczanie modułu sztywności metodą pełzania pod obciążeniem ststycznym
 40. Oznaczanie temperatury mięknienia
 41. Oznaczanie penetracji igłą
 42. Spływność

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 638

Galeria

Zdjęcie: Laboratorium

Zdjęcie: Laboratorium

Zdjęcie: Laboratorium