Wyszukiwarka

Misja i polityka

Misja i polityka

   

Strategicznym celem naszej firmy jest:

efektywna i odpowiedzialna realizacja inwestycji 
z należytą dbałością o jakość, bezpieczeństwo i higienę pracy, bezpieczeństwo informacji i termin wykonania z poszanowaniem środowiska naturalnego

Cel ten realizujemy przez:

 • Precyzyjne, bezpieczne i bezbłędne planowanie, organizowanie i wykonywanie każdego zadania.
 • Stosowanie pełnowartościowych materiałów z odzysku w procesie produkcji oraz technologii recyklingu nawierzchni.
 • Stosowanie dostaw w systemie „just in time”.
 • Stosowanie spójnej polityki energetycznej i surowcowej.
 • Wykonywanie badań zgodnie z wymaganiami dobrej praktyki profesjonalnej, metod badawczych
  i wymagań klienta.
 • Rozwój nowych rynków.
 • Rozwój nowych wyrobów i usług.
 • Analizę ryzyk mających wpływ na osiągnięcie założonych celów.
 • Informowanie kooperantów o przyjętych zasadach ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa
  i higieny pracy oraz zobowiązywanie do ich przestrzegania.
 • Dążenie do pełnej satysfakcji stron zainteresowanych poprzez identyfikację, zrozumienie i spełnienie ich potrzeb i oczekiwań.
 • Zapewnienie zgodności z wymaganiami prawnymi i innymi wymaganiami.
  • Prowadzenie robót w sposób bezpieczny i zapobiegający powstawaniu zanieczyszczeń oraz pozwalający maksymalnie redukować emisję zanieczyszczeń do powietrza, wytwarzanych odpadów i hałasu.
  • Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w celu zapobiegania urazom
   i dolegliwościom zdrowotnym związanym z pracą.
  • Eliminowanie zagrożeń i ograniczenie ryzyk dotyczących BHP poprzez użycie odpowiednich środków ograniczających.
  • Zaangażowanie wszystkich pracowników na rzecz realizowanej usługi i wyrobu dla klienta oraz minimalizację, tam gdzie jest to możliwe, korzystania z zasobów środowiska.
  • Zaangażowanie wszystkich pracowników oraz ich przedstawicieli na rzecz poprawy bezpieczeństwa
   i higieny pracy w przedsiębiorstwie poprzez konsultacje i współudział w opracowywaniu, planowaniu, wdrażaniu, ocenie efektów działania i doskonaleniu systemu zarządzania BHP.
  • Dążenie do podnoszenia kwalifikacji pracowników oraz stałej poprawy stanu bezpieczeństwa
   i higieny pracy poprzez zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym.
  • Ciągłe doskonalenie zintegrowanego systemu zarządzania.
  • Dążenie do zapewnienia odpowiedniego poziomu i stałej poprawy bezpieczeństwa informacji.

Zarząd Spółki zapewnia niezbędne zasoby do prawidłowego funkcjonowania zintegrowanego systemu zarządzania oraz zobowiązuje się do jego ciągłej poprawy i doskonalenia, w celu poprawy środowiskowych efektów działalności, a także aktualizowania aspektów środowiskowych
i podejmowania dialogu ze społeczeństwem w zakresie oddziaływania firmy na środowisko.
Niniejsza Polityka jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych w internecie pod adresem www.pbdim.com.pl oraz w publikowanych deklaracjach środowiskowych.

 Zarząd Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. 

Mińsk Mazowiecki, 27.07.2021 r.